Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van GoedkopeRieten gevestigd te Boekel

Versie geldig vanaf 01-08-2021

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GoedkopeRieten. De voorwaarden zijn

voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van GoedkopeRieten. Op verzoek zenden wij u een

schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. GoedkopeRieten behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van

de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden

niet door GoedkopeRieten erkend.

1.4 GoedkopeRieten garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het

aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal GoedkopeRieten bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere

redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de

consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder

kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van GoedkopeRieten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

GoedkopeRieten geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport

van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 19% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft

de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na

afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan GoedkopeRieten heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering

schriftelijk melding te maken bij GoedkopeRieten De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt GoedkopeRieten er

zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de

berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel

voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in

geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door GoedkopeRieten aangeboden

(mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij GoedkopeRieten slechts als tussenpersoon c.q.

agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven

werkdagen

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben.